За нашата работа..

Повеќе

Рано откривање на туберкулоза кај групи со ризик

Скрининг за туберкулоза кај лица со дијабетес во примарна здравствена заштита

Повеќе

Јакнење на капацитети на граѓански сектор

Само-проценка и градење на капацитети на граѓански организации и нивни членови

Повеќе

Формирање на национална ТБ коалиција, активности за подигнување на свеста за ризиците од туберкулозата

Повеќе

Права на пациентите со болка

Креирање политики за помош на лицата кои живеат со болка.

Повеќе

За туберкулозата сега повеќе од секогаш

Зајакнување на заедницата и ранливите групи за превенција и третман на туберкулозата

Повеќе

Центар за грижа во домот на болниот

Оддржлив модел за домашна нега на хронично болни, изнемоштени и стари лица.

Повеќе

Син Камен Мост - Светски ден на дијабетесот

Промотивен настан со осветлување на Камениот мост во сино како симбол во борбата со дијабетесот.

Повеќе